Algemene Voorwaarden Dansschool Mizou

Voor een spetterend dansseizoen en een soepel verloop van de lessen heeft Dansschool Mizou een aantal regels opgesteld. We willen iedereen vriendelijk vragen deze regels door te nemen en zich hier aan te houden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en/ of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Mizou (De “Dansschool”).

1      Huisregels

1.1  Wees tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
1.2  De zaal mag niet met schoenen die buiten zijn gedragen betreden worden.
1.3  Kledingvoorschrift: gemakkelijk zittende, nauwsluitende kleding (dit is belangrijk zodat de docent de lichaamshouding kan zien en correcties kan geven). Gepast schoeisel voor de desbetreffende dansstijl volgens het advies van de docent. Haren vast.
1.4  Sieraden en horloges zijn niet toegestaan tijdens de lessen.
1.5  Kauwgom is niet toegestaan in de Dansschool.
1.6  Mobiele telefoons dienen op stil gezet te worden tijdens de les.
1.7  Niet met de handen aan de spiegels komen.
1.8  Laat de kleedruimtes/ wachtruimtes/ garderobe netjes achter.
1.9  Er mag nergens in de school gerookt worden.
1.10 Alleen de docent mag de geluidsapparatuur, ventilatie en licht bedienen en de ramen en deuren openen en sluiten.
1.11  Wij gaan respectvol met elkaar om en zullen elkaar geen overlast bezorgen.

2      De cursus

2.1 Een cursus is hetzelde als een (les)blok en bestaat uit danslessen.
2.2  Nieuwe leerlingen mogen eenmalig een proefles volgen.
2.3  Indien de cursist verhinderd is, dient de Dansschool hiervan op de hoogte te worden gebracht via de mail, voorafgaand aan de betreffende les.
2.4  Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal er gezorgd worden voor vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. De cursist wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
2.5  Blessures etc. voor de les bij de docent melden.
2.6  Laat (jonge) leerlingen weten dat, als hun ouder/ verzorger nog niet is gearriveerd om hen op te halen, ze in de dansstudio op hen kunnen wachten.
2.7  Ouder(s)/ verzorgers(s) kunnen tijdens de proefles komen kijken. Verder kan er tijdens de kijklessen gekeken worden door familie en vrienden. Buiten deze speciale kijklessen is het niet toegestaan om in de lessen te kijken.
2.8  Het doorschuiven naar een hoger niveau gebeurd in overleg met de docent. Het advies van de docent is bindend.
2.9 Kijk voor actuele tarieven en informatie op onze website: www.dansschoolmiou.nl

3      Algemeen

3.1    Bezoekers (cursisten, ouders/ verzorgers, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de Dansschool te houden aan de huisregels van de Dansschool en aanwijzingen van de eigenaren en/ of personeel van de Dansschool op te volgen.
3.2    De docenten zijn bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de Dansschool te (laten) verwijderen. De docenten zijn bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de Dansschool verwijderd zijn de toegang tot de Dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
3.3    De docenten hebben het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de Dansschool te weigeren.
3.4    Bezoek aan de Dansschool is geheel op eigen risico. Zowel de Dansschool als de docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/ of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de Dansschool.
3.5    Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de Dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden worden verhaald op de bezoeker.
3.6    Indien de schade wordt veroorzaakt door meerder personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.
3.7      De Dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Ook het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De docenten stellen het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie kan worden ondernomen om herhaling te voorkomen.
3.8      Het tarief en de leerstof van een cursus van de Dansschool is afgestemd op eigen gebruik. Het is voor cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/ of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de Dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de Dansschool en/ of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
3.9      Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de Dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
3.10     De docenten zijn gerechtigd om foto en film opname te (laten) maken van activiteiten en/ of cursisten van de Dansschool. De dansschool is tevens gerechtigd om deze opnames te gebruiken voor promotie doeleinden van de dansschool, tenzij de cursist of ouder/ verzorger schriftelijk aangeeft bij de Dansschool dat er geen opnames gemaakt mogen worden van de cursist en/ of deze opnames niet gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden van de Dansschool.
3.11     Wanneer de docenten toestemming geven om foto- en/ of filmopnames te maken, maak zoveel mogelijk alleen opnames van uw eigen kind (behalve bij expliciete toestemming van alle aanwezigen). Houdt deze opnames voor eigen gebruik, maak ze niet toegankelijk voor een groter publiek, bijvoorbeeld via social media.
3.12    Mocht u of uw kind op beeld- en/ of geluidsopnames te horen en/ of te zien zijn van andere ouder(s)/ verzorger(s), dan is de Dansschool hiervoor niet aansprakelijk. Ook wanneer deze opnames voor een groter publiek dan privé gebruik gepubliceerd worden, is de Dansschool hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen.
3.13    Klachten kunt u schriftelijk indienen of direct bij de docenten melden. De docenten zullen zo spoedig mogelijk een reactie geven.

4      Inschrijving en betalingsvoorwaarden

4.1    De cursist dient zich, vooraf aan de inschrijving, op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hier aan te houden.
4.2     Om lessen te kunnen volgen bij de Dansschool is inschrijving vereist (behalve bij een eenmalige proefles). Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
4.3      Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.4      Inschrijving voor een cursus gebeurt door een e-mail naar de Dansschool te sturen volgens de inschrijfprocedure van de Dansschool. Na bevestiging van de docent is de inschrijving geldig en vanaf dat moment is de verplichting aangegaan het volledige lesgeld te betalen. Als de betaling is voldaan is de inschrijving definitief.
4.5      Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of verzorger. Ouder(s)/ verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/ verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
4.6      Uw inschrijving voor een cursus eindigt onmiddellijk na een laatste les van de door u gekozen cursus (uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd voor de vervolgcursus). U kunt dan opnieuw een keuze maken uit het aanbod van de Dansschool voor een vervolgcursus.
4.7      De Dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht van een adreswijziging.
4.8      Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de docent schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Cursussen van een heel jaar dienen in termijnen betaald te worden. De betaling van een termijn dient voor de aanvang van de eerste les van het betreffende termijn te geschieden.
4.9     Het lesgeld dient contant te worden betaald of over te worden gemaakt. Proeflessen of losse lessen dienen altijd contant te worden betaald.
4.10    De betaling van het inschrijfgeld wordt in geen geval terugbetaald.
4.11    Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd (bij uitzondering, zoals hieronder beschreven, kan het lesgeld bevroren worden).
4.12    Indien de cursist om wat voor redenen dan ook niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van het cursusgeld. Uitzondering: in het geval van een fysieke blessure, vastgesteld door een gediplomeerd arts, kan, uitsluitende in overleg met de docent het lesgeld bevroren worden en later opgemaakt worden.
4.13    Cursussen van een heel jaar kunnen per betalingstermijn beëindigt worden. Hiervoor dient de cursist zich een maand voor de einddatum (laatste dag van het laatst betaalde termijn) schriftelijk af te melden bij de docent. Indien de cursist zich niet tijdig schriftelijk heeft afgemeld, is deze verplicht tot betaling van het volgende termijn van de cursus.
4.14    Wanneer tijdens een cursus, door toedoen van de Dansschool, 1 les vervalt, heeft de cursist bij een volgend blok of termijn recht op korting van de waarde van die vervallen les. Vervalt er meer dan 1 les tijdens een cursus, door toedoen van de Dansschool, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
4.15    De docenten behouden het recht een cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder situaties van overmacht) zijn. In geval van annulering door de docenten voor aanvang van de cursus vervalt de betalingsverplichting van de cursist voor de betreffende cursus. In geval van annulering door de docenten tijdens de cursus, heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
4.16    De docenten hebben het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

De docenten behouden zich het recht  de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.